امروز فرصتی برای بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی پردیسان!

به گزارش تاورنا، بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی

با توجه به این که امروز یعنی 3 مارس در تقویم جهانی به نام روز جهانی حیات وحش نام گذاری شده است، به همین مناسبت بازدید از موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان رایگان اعلام شد. از آن جایی که این روز به مناسبت آشتی انسان و طبیعت در سال 2003 میلادی به وجود آمد، بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی به عنوان قدمی مثبت در راه این آشتی جهانی محسوب می گردد. در ادامه با ما در خبرنگاران همراه باشید تا به اتفاق یکدیگر، خبر و جزئیات بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی را مورد بررسی قرار دهیم.

امروز فرصتی برای بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی پردیسان!

به گزارش خبرگزاری ها مسئولین سازمان محیط زیست کشور بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی را با هدف آشنایی بیشتر مردم با محیط زیست و تنوع زیستی کشور و آگاهی رسانی به همه آحاد جامعه درباره اهمیت حفظ حیات وحش را ترتیب داده اند. بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست می تواند برای بسیاری از مردم و مخصوصا افراد دانش پژوه جامعه تا حد بسیار زیادی هم آموزنده باشد و هم اهداف یک موزه را برآورده کند.

به گفته کارشناسان این موزه از لحاظ معرفی نمونه های رکورد و اجزای تنوع زیستی در خاورمیانه یکی از بهترین ها است. شما در بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی نمونه های رکورد را خواهید دید. نمونه رکورد به معنی اندازه شاخ یک کَل یا همان بز کوهی است. این نمونه که در این موزه موجود است، در کل کشورهای خاورمیانه نظیر ندارد و رکورددار این گونه از شاخ پستانداران در منطقه است.

در ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زیستی، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎره ای، جانوری و علی الخصوص زیستگاهی است ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ که ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎیی از قبیل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه تنوع زیستی در اﻳﺮان که ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﻴﺮ اﻳﺮانی و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﻤﻴﺎب اﻳﺮان شامل ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ آﺳﻴﺎیی، ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮانی، ﻫﻮﺑَﺮه، ﺳﻴﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳﻴﺎه آﺳﻴﺎیی است. غرفه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان شامل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان مانند ﮔﻮزن زرد اﻳﺮانی و ﮔﻮرخر اﻳﺮانی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺮان و در ﺑﻴﺴﺘﻮن که در استان ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه واقع است، می باشد. جالب ایت بدانید که همه این نمونه ها دارای رﻛﻮرد ﺟﻬﺎنی هستند. همچنین ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زیستی ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زیستی گونه ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از دیگر منطقه ها جهان همچون: ﺑﻴﺎﺑﺎن های آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺰی و خشک زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎکتی از ﻧﻤﺎی ساﺣلی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪاﻋی ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زیستی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺮ دریایی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل اﻧﻮاع ﻣﺎهی ها، ﻣﺮﺟﺎن ها و ﺳﺘﺎره ﻫﺎی دریایی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران شامل فک ﻛﻤﻴﺎب ﺧﺰر و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر برخی دیگر از غرفه های این موزه است.

در بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی غرفه ﻗﺎره آﺳﻴﺎ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎره های یاد شده است و شامل ﭘﻠﻨﮓ برفی ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻴﺎب و در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺒﺮ ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ و ﻛﻞ ﻣﺎرﺧﻮر، ﺑﻪ عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻛﻮرد ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻗﺎره اروپا، ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ، قاره آﻣﺮیکا شامل شیرکوهی و ﺟﮕﻮار، در قاره اﻗﻴﺎﻧﻮسیه که شامل ﮔﻮﻧﻪ های اﻣﻮ (Emu) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻛﺎﻧﮕﻮروﻫﺎی خاکستری و ﻗﺮﻣﺰ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب از دیگر غرفه های موزه تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست است.

قاب پوست ببر خزری، ﻗﺎب ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎن، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮات، اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻴﻞ آﺳﻴﺎیی، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ و کانی های اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺎنی ها و سنگ های اﻳﺮان، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮمﺘﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪف هایی ﺑﺴﻴﺎر بزرگ به ویژه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ، وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل های ﮔﻴﺎﻫﻲ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎیی از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺴﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر قدیمی ﻛﺸﻮر، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻴل های بی ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎن ها، ﺑﺎز و ﭘﺎﻳﺎن، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، دو ﻛﻔﻪ ای ها، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و آﻣﻮنیت ها که نوعی ﻧﺮم ﺗﻦ است، در اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه است.

وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل های ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺎزﺳﺎزی فسیل های ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ در 7 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل قبل و وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻴل های ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺴﻴل های ﮔﺮاز، ﮔﺎو ﻣﻴﺶ، اﺳﺐ، اﻻغ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ قطعاتی از فسیل ﻓﻴﻞ و ﻣﺪل ﺑﺒﺮ دﻧﺪان ﺷﻤﺸﻴﺮی که همه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ هستند در این موزه در معرض دید عموم قرار دارند.

منبع: الی گشت
انتشار: 18 خرداد 1401 بروزرسانی: 18 خرداد 1401 گردآورنده: taverna.ir شناسه مطلب: 2055

به "امروز فرصتی برای بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی پردیسان!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امروز فرصتی برای بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی پردیسان!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید